Swedish art, limited edition.

Klara Berge

I Klara Berges konstnärskap är linjen ständigt närvarande. I den dragna tråden, i det tecknade strecket eller i skuggans linjer som kastas på väggen. Att dra linjer är att skapa relationer mellan olika rumsliga positioner och i hennes arbete tar det sig uttryck i textila platsspecifika installationer samt i minutiöst utförda linjeteckningar. 
Hon använder sig av ett repetitivt görande. Ett görande där den lilla handlingen till en början inte vet sin egen betydelse, men som genom repetition skapar sin kontext, ges en komplexitet och bygger något större. Det kan ses som en motreaktion till ett samhälle där tid har blivit något exklusivt, något som aldrig verkar räcka till. Det långsamma görandet blir till en medveten handling som lägger stor vikt vid handens arbete och öppnar upp för kontemplation - en stillhet och serenitet som skiner igenom i slutresultatet. 
I hennes teckningar får den linjedragande gesten ofta en central roll. Gesten repeteras om och om igen och lämnar visuella spår över en yta, linjer som ger uttryck för den rörelse som skapat dem. Hon ser sitt tecknande som ett sätt att lära känna en yta. En yta som rum, men även ett rum som en yta. Att fylla den och samtidigt dela in den i sektioner. Linjer och mellanrum. Att genom görandet transformera ytor till mentala rum att dyka in i, absorberas av och kroppsligen upprätta en relation till. 
Klara Berge (f.1987) är utbildad i textilkonst på HDK i Göteborg samt på Konstfack i Stockholm. Hon har tidigare haft separatutställningar på Galleri 21 i Malmö, Not Quite Galleri och Göteborgs Konstförening samt medverkat i ett antal grupputställningar i Sverige och internationellt.